Etiske retningslinjer

Halden Arbeid og Vekst AS skal være en nyskapende og ledende arbeids- og inkluderingsbedrift, som gir enkeltmennesket muligheter for arbeid og vekst.

Vårt omdømme i samfunnet er avgjørende for å kunne oppfylle vår visjon.

Halden Arbeid og Vekst AS ønsker å være kjennetegnet av et godt
arbeidsmiljø hvor alle opplever trivsel i sitt møte med bedriften, enten man er
ansatt, tiltaksdeltaker, samarbeidspartner eller kunde. Vi ser hverandre og ønsker å gjøre
hverandre gode ved å støtte hverandre og anerkjenne de bidrag enhver gir til fellesskapet.

Alle ved Halden Arbeid og Vekst AS skal imøtekomme henvendelser på
en vennlig, åpen og ærlig måte. Bedriften bestreber seg på å gi
riktige svar med en gang, eller formidle henvendelsen til rett person.

Det skal ikke søkes å oppnå fordeler for seg selv eller andre, som
er upassende, eller på annen måte kan skade Halden Arbeid og Vekst AS
sitt omdømme og interesser. Det skal utøves godt skjønn,
forsiktighet, omtanke og redelighet i handling for Halden Arbeid og Vekst AS. Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet. Lojalitet og integritet er viktige prinsipper i all vår adferd.

All personinformasjon er konfidensiell.

Halden Arbeid og Vekst AS skal alltid søke å ha oppdaterte regler for
hvordan sakspapirer og personopplysninger skal håndteres på en
riktig måte. Alle skal ta ansvar for egen læring og bidra til et lærende arbeidsmiljø, slik at alle kan bli møtt av profesjonelle med relevant kunnskap, reflekterte holdninger og god selvinnsikt.

Alle har rett til å fremsette en klage, og alle ledd i bedriften skal
tilstrebe og løse klagesakene på sitt nivå. Alle ansatte og deltaker skal bidra til et trygt arbeidsmiljø der alle kan få utvikle sine ressurser, uavhengig av sine forutsetninger

Ansatte i Halden Arbeid og Vekst AS skal utvise skjønn ved mottak av
gaver. Blomster og konfekt kan være eksempler på akseptable
oppmerksomheter. Gaver av høyere verdi eller pengegaver gitt til
enkeltperson, skal avslås.

Halden Arbeid og Vekst AS skal ha en forsvarlig bruk av representasjonsmidler.

Alle økonomiske transaksjoner vi gjør skal til enhver tid tåle
dagens lys. Alt vi sier og gjør skal tåle offentlighetens og medienes søkelys. Tenk deg om når du bruker sosiale medier. Vis nettvett.

Halden Arbeid og Vekst AS ønsker ikke å samarbeide med virksomheter som er til unødig skade for miljø og mennesker.

Våre ansatte ivaretar våre tiltaksdeltakeres verdighet og rettigheter og unngår
relasjoner som kan føre til utnyttelse av deltakerne. Alle ansatte og deltakere skal overholde taushetsplikten.

Brudd på retningslinjer for etikk og trivsel tas opp med overordnet