Aktiv brukermedvirkning – Empowerment.

KONSEPT FOR EGENKRAFTMOBILISERING/EMPOWEMENT – BRUKERMEDVIRKNING TILTAKSDELTAGERNE

FORMÅL
Hensikten med denne prosedyren er å beskrive den grad av egenkraftmobilisering og aktiv brukermedvirkning Halden Arbeid og Vekst AS legger opp til i tiltaksarbeidet.
DEFINISJON BEGREP
Empowerment som strategi i tiltaksarbeidet betyr at personer ut fra sin egen situasjon blir i stand til å definere sine egne utfordringer og finner sine egne løsninger i fellesskap med oss og andre.
Vi har ikke funnet noen norske ord som dekker dette fullt ut. Empowerment kan defineres som en prosess i motsetning til et prosjekt, noe som innebærer at arbeidet ikke har en tidsbegrenset levetid slik som prosjekter har. Prosessbegrepet viser til at det skjer viktige endringer med deltagerne underveis med større sannsynlighet for å etablere varige endringer.
Vi kan oversette empowerment med myndiggjøring. Det vil si at en person blir i stand til å definere sine egne utfordringer ut fra sin egen situasjon. Kort sagt; å gi makt til, gjøre i stand til å tillate. Empowerment bygger på et humanistisk menneskesyn. Det innebærer en grunnleggende antagelse om at mennesket er i stand til å utvikle evner og ferdigheter når forholdene legges til rette for det. I tiltakene betyr det at veilederne kommuniserer slik at deltakeren oppmuntres og utfordres til å fremme utvikling og framdrift gjennom egne valg, på egne vegne, mot sitt mål med tiltaksgjennomføringen. En annen vinkling på empowerment/myndiggjøring er et aktørperspektiv. Det grunnleggende menneskesynet som har fått navnet «Aktørmodellen», går ut på at mennesker utvikler seg best når de selv er aktive, frie og selvstendige, og i stand til å foreta egne valg.

GJENNOMFØRING
Aktiv brukermedvirkning og empowerment er et førende prinsipp for alt arbeid ved bedriften. Brukerperspektivet ligger til grunn for alle våre aktiviteter. Halden Arbeid og Vekst AS skal legge forholdene til rette slik at alle deltakere opplever seg som en aktør i egen prosess. Deltaker skal fra dag en i tiltaket ansvarlig gjøres og bevisstgjøres i forhold til sin egen rolle og ansvar i tiltaksgjennomføringen.

– Vi skal legge til rette for utstrakt brukermedvirkning i vårt arbeid
– Alle deltagere skal ha et eierforhold til sin egen handlingsplan og de målsettinger som fremgår av den
– Alle deltagere skal ha tilgang til informasjon som gjelder samtaler med sin veileder/ arbeidsleder.
– Alle deltagere skal under sitt opphold hos Halden Arbeid og Vekst AS få muligheten til å delta i brukerundersøkelser
Halden Arbeid og Vekst AS har indikatorer som måler resultatene av aktiv brukermedvirkning – empowerment. Tilnærming og implementering fremkommer i det enkelte tiltaks løsningsbeskrivelse.

ANSVAR
Overordnet ansvaret for at brukermedvirkning for tiltaksdeltagerne virker som forutsatt i organisasjonen hviler på daglig leder. Avdelingsledere har ansvar for at hovedmålsettingen følges opp og har delegert ansvar for delmål til arbeidsledere og veiledere. Vår jobb er å kommunisere veiledende. Vår rolle blir dermed å legge til rette for at deltakeren gjør valg som er hensiktsmessige for seg selv på lang sikt.